Wtorek, 26 października 2021 r. Imieniny obchodzą : Damian, Dymitr, Dimitriusz, Ewaryst
12.04.2018

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie realizuje zadania w ramach postępowań cywilno-prawnych i administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

 

- Większość działań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Powiatu Działdowskiego i nieruchomościami Skarbu Państwa, w ramach zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta na terenie powiatu działdowskiego, prowadzanych jest w trybie cywilno-prawnym. W tym zakresie podejmowane są czynności dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Działdowskiego, prowadzone są sprawy dotyczące dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości oraz utrzymywania nieruchomości w należytym stanie, w tym np. przycinki i wycinki drzew i krzewów. W trybie postępowań administracyjnych prowadzone są postępowania w ramach kompetencji Starosty Działdowskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. W tym zakresie rozpatrywane są sprawy dotyczące np. nieodpłatnego przyznania własności działki gruntu osobie, której przysługuje prawo jej użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu. Zgodnie z art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba taka może wystąpić do Starosty Działdowskiego z wnioskiem o nieodpłatne przyznanie własności tzw. działki dożywotniego użytkowania. Z wnioskiem może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, czyli dziecko, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, który po śmierci osoby uprawnionej faktycznie włada nieruchomością w zakresie odpowiadającym uprawnieniom zmarłego. W oparciu o te same przepisy osoba, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich, z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, służy nieodpłatne przyznanie na własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków. I w tym zakresie również osoba uprawniona lub jej zstępny powinna wystąpić z analogicznym wnioskiem do Starosty Działdowskiego. Istnieje również możliwość regulacji własności gruntów pod zabudowaniami. Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r. przysługuje nieodpłatnie na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. Zatem w takim przypadku właściciel budynków może wystąpić do Starosty Działdowskiego z wnioskiem o nieodpłatne przyznanie własności gruntu pod zabudowaniami. W trybie postępowań administracyjnych rozpatrywane są również wnioski o ustalenie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na cele publiczne, najczęściej pod drogi publiczne. Np. jeśli w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela, dojdzie do wydzielenia działek pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, to zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z dniem w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna działki wydzielone pod drogi, z mocy prawa przechodzą odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Za wywłaszczone działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy dotychczasowym a nowym właścicielem nieruchomości. Jeśli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, osoba wywłaszczona z nieruchomości może wystąpić do Starosty Działdowskiego z wnioskiem o ustalenie odszkodowania w drodze administracyjnej – tłumaczy Robert Gromadkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Działdowskiego.

 

To nie jedyne zadania, które realizuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie:

 

- Wiele spośród nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Działdowski jest oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ewidencję użytkowników wieczystych, dokonuje cyklicznych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz monitoruje obrót prawem użytkowania wieczystego i w momencie zmiany użytkownik wieczystego informuje nowego nabywcę prawa o opłatach związanych z tym prawem. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami realizujemy są również zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych prowadzimy m.in. postępowania w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. W procesie inwestycyjnym, kiedy inwestor gromadzi dokumentację w celu wystąpienia o pozwolenie na budowę lub zamierza dokonać zgłoszenia roboty budowlanej, powinien m.in. uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Nie wszystkie grunty rolne wymagają uzyskania zezwolenia na ich wyłączenie z produkcji, ale organem rozstrzygającym, czy wymóg taki istnieje, czy nie, jest starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej i do starosty należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, bądź o informację, czy zezwolenie takie jest konieczne dla konkretnej nieruchomości. Wzór wniosku w tym zakresie udostępniony jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie w zakładce po lewej stronie należy wybrać Starostwo Powiatowe -> Załatwianie spraw -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami -> Prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Do wniosku należy dołączyć, projekt zagospodarowania działki oraz informację z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Ponad to w ramach ochrony gruntów rolnych starosta posiada kompetencje w procesie rekultywacji gruntów. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada na osobę powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązek ich rekultywacji. Powstaje on z chwilą gdy grunty te stają się całkowicie, częściowo lub na określony czas zbędne do prowadzenia działalności przemysłowej. Przed przystąpieniem do rekultywacji trzeba zwrócić się z wnioskiem o ustalenie terminu i kierunku wykonania rekultywacji, nie może on być dłuższy niż 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej. W celu wypełnienia ustawowego obowiązku rekultywacji gruntów należy zwrócić się do starosty z wnioskiem o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną. Efektem rekultywacji gruntów jest przywrócenie ich do wartości użytkowej gruntów sprzed prowadzenia działalności przemysłowej bądź nadanie nowej wartości na przykład w sytuacji gdy eksploatacja kruszywa prowadzona była spod powierzchni wód gruntowych i powstają oczka wodne lub jeziora wzbogacające krajobraz oraz środowisko przyrodnicze – tłumaczy Sebastian Sobieraj, podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie mieści się na pierwszym piętrze w pokoju nr 5 i na drugim piętrze w pokojach nr 10 i 12 budynku przy ulicy Skłodowskiej 15 w Działdowie. Zapraszamy.

 

MO

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności