Poniedziałek, 18 października 2021 r. Imieniny obchodzą : Bogumiła, Julian, Łukasz
26.03.2018

Czym zajmuje się PCPR w Działdowie

PCPR, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu. Wykonuje wiele zadań w parciu o cztery ustawy:

 

 - Wykonuje swoje zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – mówi Tadeusz Modzelewski, dyrektor PCPR w Działdowie.

 

Jednym z wielu zadań jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zawodową i społeczną.

 

 - W ramach rehabilitacji zawodowej udzielmy wsparcia poprzez dofinansowanie do wyposażenia stanowisk pracy, również dla osób niepełnosprawnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach rehabilitacji społecznej współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi, jak również organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, które funkcjonują na terenie powiatu działdowskiego. W ramach rehabilitacji społecznej udzielamy dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych PCPR udziela również wsparcia dla osób uczących się w ramach programu Aktywny Samorząd. Od 2004 roku co roku realizuje program wyrównywania różnic między regionami. W ramach tego programu gminne organizacje pozarządowe mogą korzystać z dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych w placówkach oświatowych, ośrodkach zdrowia prowadzonych przez powiat, jak również dofinansowanie do środków transportu, który jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - mówi Katarzyna Napiwocka, PCPR Działdowo.

 

Rehabilitacja społeczna ma przede wszystkim pomóc osobom niepełnosprawnym usamodzielnić się w życiu społecznym.

 

 - Na czy to polega: poprzez realizowanie wyrabiania zaradności społecznej osób niepełnosprawnych jak i poprzez pobudzanie aktywności społecznej i wyrabianie umiejętności w pełnieniu samodzielnych ról tych osób niepełnosprawnych. Do zadań w ramach rehabilitacji społecznej udzielane są różne dofinansowanie ze środków PFRON. W ramach rehabilitacji społecznej funkcjonuje tez Warsztat Terapii Zajęciowej. Organizujemy tez turnusy rehabilitacyjne. W ubiegłym roku z takich turnusów skorzystało 25 dzieci wraz z rodzicami. Kolejnym realizowanym zadaniem jest likwidacja barier w komunikowaniu się, mające pomóc osobom niepełnosprawnym pokonywanie barier w przekazywaniu informacji i porozumiewania się. Kolejne zadanie to likwidacja barier technicznych mające za zadanie pokonywanie barier w codziennych czynnościach. Takie dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata a jego wysokość wynosi do 95 procent. Ogromną popularnością cieszy się dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W roku ubiegłym z tego zadania skorzystało 460 osób. Funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej, jego celem jest nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, jak również umożliwienie tym osobom osiągnięcie jak najwyższego poziomu funkcjonowania tym osobom w samodzielności i pozyskiwanie umiejętności do samodzielnej pracy - mówi Beata Szałkowska, PCPR Działdowo.

 

PCPR pomaga również osobom skierowanym do domów pomocy społecznej czy środowiskowych domów samopomocy:

 

 - Do moich zadań należy umieszczanie osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej, który mamy na naszym terenie dla osób przewlekle psychicznie chorych, jest to dom koedukacyjny na 97 osób. Jest to powiatowy dom, prowadzony na zlecenie Toruńskiego Centrum Caritas. Znajduje się przy ulicy Księżowskiej 23. Zajmuje się tez ośrodkiem interwencji kryzysowej działającego na zlecenie Powiatu Działdowskiego. Ośrodek ten ma bazę noclegową dla 6 osób. PCPR zajmuje się również specjalistycznym poradnictwem. Pomagamy również osobom, które mają status uchodźcy. Pomagamy również młodzieży i osobom dorosłym, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i różne inne ośrodki. My te osoby usamodzielniamy poprzez środki finansowe, jeśli chcą zamieszkać na naszym terenie. PCPR koordynuje również programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Od kilku lat przy współpracy ośrodka terapii te programy realizujemy - mówi Karolina Rogożyńska, PCPR Działdowo.

 

Równie ważnym zadaniem PCPRu jest współpraca z rodzinami zastępczymi, pogotowiami opiekuńczymi i domami dziecka:

 

 - Tutejsze centrum wypełnia zadania wynikające z ustawy o pełnieniu pieczy zastępczej. Do zadań centrum należy w szczególności prowadzenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizowanie takich szkoleń. Po ich ukończeniu kandydaci otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne o posiadaniu predyspozycji i spełnianiu warunków do prowadzenia rodziny zastępczej. Kolejnym zadaniem jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami leczniczymi i oświatowymi. Kolejnym zadaniem jest dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Gdy dziecko jest z uregulowaną sytuacją prawną mamy obowiązek zgłosić je do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej. Na terenie Powiatu Działdowskiego funkcjonują również dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Dzieci umieszczane są w nich na podstawie orzeczenia sądu - Marta Piórkowska, PCPR Działdowo.

 

Każda rodzina zastępcza na terenie Powiatu Działdowskiego jest objęta wsparciem finansowym i dodatkiem wychowawczym.

 

 - W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są zatrudniani wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy są w stanie udzielić pomocy osobom potrzebującym - mówi Tadeusz Modzelewski, dyrektor PCPR w Działdowie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lidzbarska 31

13-200 Działdowo

 

Telefon: 23 698 01 30

 

Zapraszamy

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności