Poniedziałek, 18 lutego 2019 r. Imieniny obchodzą : Konstancja, Szymon
02.06.2018

ZSZ w Iłowie – Osadzie

Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie, to szkoła z ponad 70 letnią tradycją. Jej początki sięgają 1945 roku, kiedy tuż po zakończeniu działań wojennych otwarto 5 września Gimnazjum Mechaniczno – Kolejowe.

 

Dziś uczniowie uczą się w nowym, bardzo dobrze wyposażonym budynku szkolnym. W lutym 2015 roku została uruchomiona klasopracownia do nauki języków obcych z projektu „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ w Iłowie – Osadzie”. Sala posiada nowoczesny sprzęt multimedialny: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, wizualizer, projektor, tablicę magnetyczną, stanowisko dla nauczyciela z pulpitem sterującym pracę oraz 24 stanowiska dla uczniów (wyposażone w słuchawki  z mikrofonami).

 

 - Nauka w tak nowoczesnej klasopracowni z modułem Interactive to same korzyści. Sala umożliwia dostęp wszystkim  uczniom  do profesjonalnej, skutecznej i urozmaiconej nauki języka obcego oraz gwarantuje wszechstronny rozwój uczniów – mówi nauczycielka języka angielskiego Karolina Kaczorowska.

 

W roku szkolnym 2014/2015, dla uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik, powstała pracownia SILP (Systemu Informatycznego Lasów Państwowych). Uczniowie mogą połączyć się z Siecią Wewnętrzną Lasów Państwowych (WAN), Portalem Leśniczego, SILP-em WEB i Terminalem SILP.

 

Na wyposażaniu znajduje się 14 rejestratorów – komputerów mobilnych z oprogramowaniem używanym w Leśnictwie (programy Leśnik, Notatnik, Brakarz, Las  Transfer). Doposażone zostały pracownie zawodowe: elektryczna, informatyczna, tak by uczniowie mogli przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w zawodzie.

 

Chcąc zapewnić wszechstronny rozwój młodzieży, szkoła w ramach programu Erasmus+  zorganizowała 2 tygodniowe staże zagraniczne dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik leśnik.

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

 

TECHNIK ELEKTRYK

 

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

 

 - Zawód elektryka, na którym kształcą się nasi uczniowie jest elitarnym zawodem, w którym uczniowie mogą się sprawdzić w przyszłości jako elektrycy, mają bardzo dobre przygotowanie do tego, żeby pracować w przemyśle wytwórczym, przetwórczym czy też jako konserwatorzy. Uczniowie dostają podstawy z dziedziny elektrotechniki, a robiąc badania uczą się tego co powinien umieć elektryk – mówi nauczyciel Andrzej Lampkowski.

 

Fachowiec w tym zawodzie zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 - Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w takich dziedzinach, jak przemysł zarówno ciężki, elektrotechniczny, konserwacja urządzeń elektrycznych lub prowadząc własną działalność gospodarczą z zakresu elektrycznego, czyli zarówno przy konserwacji, instalacjach elektrycznych ale i przy maszynach elektrycznych, ich naprawach i konserwacji – dodaje Andrzej Lampkowski.

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Przygotowuje on absolwenta szkoły do pracy w działach handlowych: firmach, instytucjach promocji i marketingu.

 

 - W zawodzie technik handlowiec kształcimy w dwóch kwalifikacjach: prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działalności handlowej. Uczniowie mogą się tu nauczyć przede wszystkim redagowania pism handlowych wypełniania dokumentów związanych z obrotem handlowym, porozumiewania się i rozliczania z takimi instytucjami jak ZUS czy Urząd Skarbowy, prowadzenia działań marketingowych, reklamowych. Zapoznają się również z programami komputerowymi, które są niezbędne do prowadzenia działalności handlowej. Uczą się również jak otworzyć własną działalność marketingowo-handlową oraz szeregu innych umiejętności związanych z zawodem technik handlowiec – mówi nauczyciel Sylwia Długokięcka.

 

Uczniowie uczą się organizować działalność małej firmy handlowej, w tym prowadzenia rozliczeń działalności gospodarczej.

 

Nie każdy jest handlowcem od urodzenia. Musi to być osoba kompetentna i operatywna, dociekliwa i sympatyczna, która będzie umiała się porozumiewać z klientami – dodaje Sylwia Długokięcka.

 

TECHNIK INFORMATYK

 

Dominującym układem czynności w tym zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego.

 

 - Sama nazwa wskazuje, że to osoby, które chcą zajmować się nowymi technologiami. W naszej szkole uczniowie poznają, co to jest nowa technologia, uczą się i poznają wiadomości dotyczące komputerów i ich budowy. Potrafią po ukończeniu szkoły sami naprawić i skonfigurować komputer. Inną równie ważną dziedziną, którą poznają to programowanie, które poznają na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Poznają strukturę i budowę programu, co jest przydatne później do tworzenia stron internetowych. Inną ważną dziedziną jest administrowanie sieci komputerowych i systemów operacyjnych. Na zajęciach pozalekcyjnych nasi uczniowie mają możliwość uzyskiwania ważnych w całej Unii Europejskiej certyfikatów – mówi Jacek Markiewicz.

 

Informatyk administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Gdzie znajdzie zatrudnienie?

 

 - Od małej firmy, poprzez duże korporacje. Od banków, przez różnego rodzaju spółdzielnie. Na dzień dzisiejszy chyba nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zatrudnienie informatyka, a osoby, które są bardziej mobilne na dzień dzisiejszy to praca wręcz czeka na nich i nie jest tak, że musza poszukiwać pracy – dodaje Jacek Markiewicz.

 

TECHNIK LEŚNIK

 

Technik leśnik jest jednym z nielicznych tego typu kierunków w Polsce, regionie Mazowsza oraz Warmii i Mazur.

 

 - Technik leśnik organizuje i nadzoruje prace związane z gospodarką leśną: ochroną lasu, hodowlą lasu, szkółkarstwem, nasiennictwem, użytkowanie i urządzaniem lasu, a także gospodarką łowiecką – mówi nauczyciel Patryk Pankiewicz.

 

Technik leśnik dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

 

 - Absolwenci naszej szkoły będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach Lasów Państwowych na terenie całego kraju i za granicą po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji – dodaje Patryk Pankiewicz.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa jest przeznaczona dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na akademiach wychowania fizycznego, na kierunkach przyrodniczych i psychologii lub chcą uczestniczyć w procedurach rekrutacyjnych do służb mundurowych.

 

 - Jest to doskonały kierunek dla tych, którzy mają już wybrany kierunek studiów, lub dopiero zastanawiają się co chcieliby robić w przyszłości. Wielu naszych uczniów osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – mówi nauczyciel Barbara Budziłowska.

 

Zespół Szkół w Iłowie Osadzie dysponuje infrastrukturą zapewniającą wysokie kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym na wysokim poziomie.

 

 - W naszej szkole  proponujemy rozszerzenia z biologii, geografii, matematyki, języków obcych, historii co zapewnia uczniom podjęcie atrakcyjnych kierunków studiów, jak ratownictwo medyczne, rehabilitacja, fizykoterapia, ochrona środowiska, psychologia, pedagogika, politologia i wiele innych ciekawych kierunków – dodaje Barbara Budziłowska.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA KLASA WIELOZAWODOWA

 

- nauka trwa 3 lata

- szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

- kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej

 

Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobycia wykształcenia w różnego typu w zawodach usługowych m.in.: sprzedawca, murarz – tynkarz, stolarz, spawacz, ślusarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, cieśla, elektryk, hydraulik oraz w każdym dowolnie wybranym zawodzie z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika kształcenia praktycznego nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

 

Walorami  kształcenia w klasach wielozawodowych są:

 

- zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,

- kształcenie w systemie: 3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,

- nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,

- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności

- nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę, z  tego tytułu młodociani pracownicy są objęci kodeksem pracy i mają pewne prawa – np. do wynagrodzenia za pracę w czasie praktyki.

 

Szkoła udziela informacji niezbędnych do podpisania umowy z przyszłym pracodawcą. Warunkiem przyjęcia do zasadniczej szkoły wielozawodowej jest podpisanie umowy z przyszłym pracodawcą, u którego odbywać się będzie praktyka zawodowa.

 

BAZA SPORTOWA

 

Od początku swojego istnienia szkoła dba o rozwój nie tylko intelektualny, ale i fizyczny uczniów. Uczniowie naszej szkoły pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego odnoszą wiele sukcesów indywidualnych i zespołowych. W trakcie roku szkolnego organizowane są treningi z takich dyscyplin sportowych jak piłka siatkowa, ręczna, nożna, badminton, koło szachowe, lekkoatletyka. Sprzyja temu doskonale wyposażona nowa sala gimnastyczna w której organizowane są różnego rodzaju zawody sportowe oraz siłownia.

 

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

W celu podniesienia jakości pracy szkoły została nawiązana współpraca z uczelniami wyższymi m.in. Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik elektryk uczestniczyli w warsztatach praktycznych z zakresu robotyki, maszyn elektrycznych i technik pomiarowych prowadzonych przez wykładowców WSIiZ. Prace odbywały się w laboratoriach uczelni.

Poza tym nawiązano współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie na Wydziałach: Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Mulitemdialnych oraz Inżynierii i Ekonomii. Uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych, wykładach, laboratoriach prowadzonych przez wykładowców PWSZ w Ciechanowie.

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych:

Odbywają sią zajęcia z judo, które prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Olszewski – instruktor sportu z tej dyscypliny.

 

Uczniowie Technikum Leśnego kultywują tradycje myśliwskie i łowieckie w Szkolnym Kole Sygnalistów Myśliwskich.

 

Odbywają się  Szkolne Turnieej Counter Strike – Iłowo Lan Party przygotowane przez nauczycieli informatyki.

 

Organizowane są wycieczki przedmiotowe m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu i Senatu, Giełdy Papierów Wartościowych, Planetarium w Olsztynie, Wyłuszczarni Nasion w Jedwabnie.

 

Uczniowie organizują akcje profilaktycznych, skierowane do całego społeczeństwa Gminy Iłowo - Osada m.in. : „Rzuć palenie”, „Stop dopalaczom”, czy „Nie – Cyberprzemocy”.

 

Ponadto Szkole Koło Caritas i PCK prowadzi wolontariat, którego celem jest pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia m.in. uczniowie organizują akcję „Szlachetnej paczki”.

 

Uczniowie Technikum Leśnego, wspólnie z Nadleśnictwie Dwukoły, organizują konkursy i warsztaty przyrodniczo – leśne dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z powiatu działdowskiego i mławskiego, a także biorą udział w ogólnopolskiej akcji „100 min drzew do 2017”.

 

Odbywają się rajdy rowerowe, wycieczki turystyczno – edukacyjne do Zakopanego, Welskiego Parku Krajoznawczego, Wymarsze Papieskie upamiętniające  postać Św. Jana Pawła II, wyjazdy do kina i teatru.  

 

PROJEKTY

  1. „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie”, w ramach którego realizowane są kursy: Zarządzanie czasem, Radzenie sobie ze stresem, Autoprezentacja, Kursy CISCO
  2. „Leśnik i informatyk szansa na zatrudnienie” - w ramach którego realizowane są kursy: Zarządzanie czasem, Radzenie sobie ze stresem, Autoprezentacja, Kursy CISCO, Kursy M-Las i  Qgis
  3. Technik mechanik - operator obrabiarek skrawających” - Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego zawodu, doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  4. Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie

 

 

Proponujemy też nowe kierunki kształcenia

 

Technik mechanik - operator obrabiarek skrawających

 

Zawód technika mechanika – operatora obrabiarek skrawających jest wszechstronnym zawodem dającym zatrudnienie w wielu zakładach pracy. Należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy i gwarantuje wysokie wynagrodzenie.

 

Operator maszyn leśnych

 

Zawód operatora maszyn leśnych szczególnie polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze środowiskiem leśnym, poznać cechy lasu i drzewostanów, obsługiwać i dobierać maszyny i urządzenia stosowane w gospodarce leśnej. Operator maszyn leśnych wykonuje bowiem prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

 

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki w szkole. Szczegółowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zszilowo.edu.pl lub w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 23 654 10 11.

 


Reklama
Reklama
Reklama
© MD 2010-2018
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności