Dziś jest Sobota, 26 maja 2018 r. Imieniny obchodzą : Ewelina, Filip, Marianna, Paulina
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami [FILM]

12-04-2018
Fot. Czym zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Działdowie? (fot. MO).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie realizuje zadania w ramach postępowań cywilno-prawnych i administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

 

- Większość działań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Powiatu Działdowskiego i nieruchomościami Skarbu Państwa, w ramach zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta na terenie powiatu działdowskiego, prowadzanych jest w trybie cywilno-prawnym. W tym zakresie podejmowane są czynności dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Działdowskiego, prowadzone są sprawy dotyczące dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości oraz utrzymywania nieruchomości w należytym stanie, w tym np. przycinki i wycinki drzew i krzewów. W trybie postępowań administracyjnych prowadzone są postępowania w ramach kompetencji Starosty Działdowskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. W tym zakresie rozpatrywane są sprawy dotyczące np. nieodpłatnego przyznania własności działki gruntu osobie, której przysługuje prawo jej użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu. Zgodnie z art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba taka może wystąpić do Starosty Działdowskiego z wnioskiem o nieodpłatne przyznanie własności tzw. działki dożywotniego użytkowania. Z wnioskiem może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, czyli dziecko, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, który po śmierci osoby uprawnionej faktycznie włada nieruchomością w zakresie odpowiadającym uprawnieniom zmarłego. W oparciu o te same przepisy osoba, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich, z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, służy nieodpłatne przyznanie na własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków. I w tym zakresie również osoba uprawniona lub jej zstępny powinna wystąpić z analogicznym wnioskiem do Starosty Działdowskiego. Istnieje również możliwość regulacji własności gruntów pod zabudowaniami. Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r. przysługuje nieodpłatnie na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. Zatem w takim przypadku właściciel budynków może wystąpić do Starosty Działdowskiego z wnioskiem o nieodpłatne przyznanie własności gruntu pod zabudowaniami. W trybie postępowań administracyjnych rozpatrywane są również wnioski o ustalenie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na cele publiczne, najczęściej pod drogi publiczne. Np. jeśli w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela, dojdzie do wydzielenia działek pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, to zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z dniem w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna działki wydzielone pod drogi, z mocy prawa przechodzą odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Za wywłaszczone działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy dotychczasowym a nowym właścicielem nieruchomości. Jeśli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, osoba wywłaszczona z nieruchomości może wystąpić do Starosty Działdowskiego z wnioskiem o ustalenie odszkodowania w drodze administracyjnej – tłumaczy Robert Gromadkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Działdowskiego.

 

To nie jedyne zadania, które realizuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie:

 

- Wiele spośród nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Działdowski jest oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ewidencję użytkowników wieczystych, dokonuje cyklicznych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz monitoruje obrót prawem użytkowania wieczystego i w momencie zmiany użytkownik wieczystego informuje nowego nabywcę prawa o opłatach związanych z tym prawem. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami realizujemy są również zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych prowadzimy m.in. postępowania w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. W procesie inwestycyjnym, kiedy inwestor gromadzi dokumentację w celu wystąpienia o pozwolenie na budowę lub zamierza dokonać zgłoszenia roboty budowlanej, powinien m.in. uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Nie wszystkie grunty rolne wymagają uzyskania zezwolenia na ich wyłączenie z produkcji, ale organem rozstrzygającym, czy wymóg taki istnieje, czy nie, jest starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej i do starosty należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, bądź o informację, czy zezwolenie takie jest konieczne dla konkretnej nieruchomości. Wzór wniosku w tym zakresie udostępniony jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie w zakładce po lewej stronie należy wybrać Starostwo Powiatowe -> Załatwianie spraw -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami -> Prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Do wniosku należy dołączyć, projekt zagospodarowania działki oraz informację z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Ponad to w ramach ochrony gruntów rolnych starosta posiada kompetencje w procesie rekultywacji gruntów. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada na osobę powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązek ich rekultywacji. Powstaje on z chwilą gdy grunty te stają się całkowicie, częściowo lub na określony czas zbędne do prowadzenia działalności przemysłowej. Przed przystąpieniem do rekultywacji trzeba zwrócić się z wnioskiem o ustalenie terminu i kierunku wykonania rekultywacji, nie może on być dłuższy niż 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej. W celu wypełnienia ustawowego obowiązku rekultywacji gruntów należy zwrócić się do starosty z wnioskiem o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną. Efektem rekultywacji gruntów jest przywrócenie ich do wartości użytkowej gruntów sprzed prowadzenia działalności przemysłowej bądź nadanie nowej wartości na przykład w sytuacji gdy eksploatacja kruszywa prowadzona była spod powierzchni wód gruntowych i powstają oczka wodne lub jeziora wzbogacające krajobraz oraz środowisko przyrodnicze – tłumaczy Sebastian Sobieraj, podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie mieści się na pierwszym piętrze w pokoju nr 5 i na drugim piętrze w pokojach nr 10 i 12 budynku przy ulicy Skłodowskiej 15 w Działdowie. Zapraszamy.

 

MO

 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy zgodnych z regulaminem Portalu Moje Działdowo.
Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, zawierające komunikat reklamowy, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat, naruszające prawa osobiste lub oparte na domniemaniach nie będą publikowane.

Wasze komentarze(0)

dodaj komentarz


Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).