Dziś jest Piątek, 27 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą : Felicja, Teofil, Zyta
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Burmistrz Miasta Działdowo

30-10-2010
Fot. Burmistrz pełni funkcję organu wykonawczego Gminy Miasta Działdowo.

Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy gminy miejskiej, jest również kierownikiem urzędu miasta i urzędu stanu cywilnego.

 

Burmistrz pełni funkcję organu wykonawczego Gminy Miasta Działdowo w tym: wykonuje uchwały Rady Miejskiej, a w  szczególności realizuje budżet miasta, wydaje zarządzenia, w tym zarządzenia stanowiące prawo lokalne oraz zarządzenia porządkowe. Pełni również funkcję oraganu administracji państwowej, a w tym wydaje decyzje administracyjne.


Burmistrzem Miasta Działdowo jest Grzegorz MROWIŃSKI

 

Informacje teleadresowe:

ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 0416, 697 0417,

fax. 23 697 0421,

e-mail: burmistrz@dzialdowo.pl


 

Zakres Działania i kompetencje burmistrza miasta:

 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

3. składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem,

4. przedstawianie do ogłoszenia uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

5. wykonywanie uchwał Rady,

6. przedkładanie na Sesjach Rady sprawozdań z wykonania Uchwał,

7. załatwianie interpelacji radnych,

8. wydawanie zarządzeń,

9. wykorzystywanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem,

10. dbanie o prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej,

11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

12. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,

13. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy,

14. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

15. reprezentowanie Miasta w organach spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,

16. gospodarowanie funduszem płac Urzędu,

17. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

18. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza, przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

Zastępcą Burmistrza Miasta Działdowo jest Andrzej WIŚNIEWSKI

 

Informacje teleadresowe:

ul.Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 0418, fax. 23 697 0402

e-mail: zastepca@dzialdowo.pl


Zakres Działania i kompetencje zastępcy burmistrza miasta:


1. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy wykonywanie czynności zgodnie z uprawnieniami Burmistrza, wynikających z zastępstwa i poleceń służbowych.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy ponadto koordynowanie i nadzorowanie bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez:

 a) wykonywanie w stosunku do kierowników tych referatów i jednostek organizacyjnych obowiązków zwierzchnika służbowego

 b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez te osoby przepisów prawa w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy.

 

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).