Dziś jest Sobota, 26 maja 2018 r. Imieniny obchodzą : Ewelina, Filip, Marianna, Paulina
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Statut UTW

14-05-2011
Fot. Działdowski UTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony. (Fot. UTW Działdowo)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie zwany dalej UTW, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony i działający na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach".

 

§ 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie zwany dalej UTW, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony i działający na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U z 2001r. Nr 79,poz.855 z późniejszymi zmianami ) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003r ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.
UTW posiada z tego tytułu osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

§ 2 Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miasto Działdowo.

§ 5 Celami UTW są :

1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego
2. Rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych.
3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu upowszechnienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych
5. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
6. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych
7. Podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych.
8. Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących pomocy.

§ 6 Cele określone w §5 UTW realizuje przez:
l. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących osób
starszych;
2 sekcje i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW;
3. Rehabilitację i rekreację;
4. Prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej;
5. Lektoraty z języków obcych;
6. Spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą;
7. Samopomoc koleżeńską (poza materialną),
8. Prowadzenie akcji informacyjno-propagandowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW;
9. Działalność charytatywną określoną możliwościami członków UTW;
10. Rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
1. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących działalności statutowej UTW,
11. Wykonywanie zadań będących w sferze zadań publicznych samorządów i ministerstw w zakresie: promocji zdrowia, wolontariatu, rehabilitacji i rekreacji fizycznej osób starszych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych mieszczących się w zakresie działania UTW

Regulamin Rady Programowej

1. Rada Programowa UTW jest organem doradczym
2. W skład Rady Programowej wchodzą:
- Przedstawiciele uczelni patronackiej - WSIiE w Olsztynie
- Starosta powiatu Działdowo
- Burmistrz Miasta Działdowo
- Dyrektor MDK w Działdowie
- Dyrektor MBP w Działdowie
- Przedstawiciele UTW
Rada Programowa może liczyć od 9 do 15 członków
3. Rada Wybiera ze swego grona - Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Rada Programowa uchwala i zatwierdza tematykę wykładów oraz proponuje wykładowców.
5. Do kompetencji Rady Programowej należą:
- Proponowanie merytorycznego zakresu zajęć
-Proponowanie form dokształcania i aktywizacji
-Proponowanie programu studiów uwzględniających potrzeby słuchaczy UTW
Uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój współpracy z WSIiE w Olsztynie ale również z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
6. Rada Programowa zbiera sie na posiedzeniach co najmniej raz w semestrze.
7. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.
8. Praca w Radzie Programowej jest społeczna.

 

Źródło: UTW Działdowo

 

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).