Dziś jest Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Imieniny obchodzą : Długosław, Efrem, Marek
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

I. Definicje

1. Moje-dzialdowo.pl – portal informacyjno - społecznościowy o Działdowie i powiecie działdowskim, redagowany przez firmę Ostrowski Media z siedzibą w Działdowie przy ul. Nidzickiej 15/34.


2. Użytkownik – każda osoba, nie będąca firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Moje-dzialdowo.pl.

II. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników portalu moje-dzialdowo.pl.

2. Wszelkie prawa do portalu moje-dzialdowo.pl (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) są zastrzeżone na rzecz Administratora. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz baz danych są również zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów z nim kooperujących.

3. Korzystanie przez Użytkowników z portalu moje-dzialdowo.pl, z wyjątkiem zamieszczania ogłoszeń, reklam, bannerów, artykułów sponsorowanych, produktów i usług w pasażu handlowym oraz wpisów do Bazy Firm jest bezpłatne.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu moje-dzialdowo.pl oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy Administratora portalu moje-dzialdowo.pl oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z moje-dzialdowo.pl - są udostępniane na stronach portalu.

5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audio/wideo, baz danych oraz innych elementów zawartych w portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób zawartości portalu (również przepisywanie treści materiałów filmowych), chyba że za pisemną zgodą Administratora. Administracja Portalu Moje Działdowo zezwala na cytowanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia źródła cytatu.

6. Materiały zamieszczone na portalu www.moje-dzialdowo.pl, w szczególności artykuły, fotografie, filmy oraz treści reklamowe w każdej postaci stanowią integralną całość, którą Redakcja portalu Moje Działdowo udostępnia nieodpłatnie z zastrzeżeniem punktu 5. niniejszego rozdziału regulaminu wszystkim użytkownikom portalu. Modyfikowanie lub blokowanie jakichkolwiek treści bez zgody Redakcji MD może stanowić naruszenie aktualnie obowiązujących przepisów oraz praw, bądź interesów właściciela serwisu lub innych osób. Niedopuszczalne jest w związku z tym używanie narzędzi, służących do celowego blokowania jakichkolwiek treści, zamieszczonych na portalu Moje Działdowo, szczególnie treści o charakterze reklamowym. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania pewnych treści lub funkcjonalności serwisu w przypadku wykrycia aktywnych narzędzi blokujących na komputerze użytkownika. O fakcie wykrycia programu blokującego, skutkującego zablokowaniem wybranych treści użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu nastąpi samoistnie po wyłączeniu narzędzi blokujących na komputerze użytkownika.

7. Naruszenie praw Administratora, zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd.

III. Komentarze

1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy użytkownicy.

2. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni, zawierające komunikat reklamowy lub nie na temat nie będą publikowane.

3. Moje-dzialdowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze nadsyłane przez użytkowników.

4. Komunikaty i informacje dla redakcji portalu nie mogą być zamieszczane jako komentarze do artykułu. Do komunikacji z redakcją portalu służy formularz dostępny po wybraniu opcji "Wyślij wiadomość dla Redakcji MD".

5. Komentarze naruszające prawa osobiste, oparte na domniemaniach lub pisane dużymi literami nie będą publikowane.

6. Użytkownicy portalu mają prawo i możliwość zgłaszać opublikowane komentarze do moderacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, komentarz zgłoszony do moderacji zostanie usunięty.

IV. Reklama

1. Podstawowy okres emisji reklamy wynosi 1 tydzień.

2. Możliwa jest również emisja reklamy, rozliczana według liczby wyświetleń. Minimalna liczba wyświetleń wynosi 3000.

3. Zlecenia emisji reklam przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wydrukowanym i podpisanym przez Zleceniodawcę formularzu, dostępnym u partnerów handlowych portalu Moje Działdowo (Dorota Szostak ANDORA, Działdowo, Pl. Mickiewicza 31 lub Zakład Handlowo-Usługowy "CYFRA", Wojciech Solarz, Działdowo, ul. Wolności 11) bądź dostarczonym przez przedstawiciela handlowego (Robert Woźniak, tel. 506 513 170). Formularz zawiera formę reklamy, treść, liczbę zamawianych emisji, okres emisji oraz szczegóły wynegocjowanych warunków.

4. Pełnej płatności za reklamę należy dokonać przed jej emisją – gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówienia. Za wiążące uznaje się zamówienia pisemne, opłacone przez Zleceniodawcę.

5. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez firmę Ostrowski – Media.

6. Emisja może zostać odwołana przez Zleceniodawcę - pisemnie pod rygorem nieważności - w całości lub części w następujących przypadkach:
- przed przygotowaniem materiałów do emisji – bez ponoszenia opłat,
- po przygotowaniu materiałów do emisji lub w jej trakcie - po wniesieniu opłaty umownej, w wysokości 50 % wartości niezrealizowanej części zamówienia.

7. Portal Moje-dzialdowo.pl rozpowszechnia reklamy dostarczone przez zleceniodawcę lub wykonane na jego zlecenie.

8. Komplet materiałów reklamowych, przeznaczonych do emisji Zleceniodawca winien dostarczyć co najmniej na 2 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji, a w przypadku reklam wykonanych w formacie flash – co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia emisji. W przypadku niedotrzymania w/w terminów moment rozpoczęcia świadczenia usług automatycznie przesuwa się o czas opóźnienia.

9. W trakcie realizacji zlecenia i przez 14 dni po jego wykonaniu, na życzenie klienta udostępniany jest raport ze statystykami dotyczącymi liczby zrealizowanych emisji (jeśli zlecenie rozliczane jest według liczby odsłon).

V. Treść i format reklam

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały dostarczone do emisji znajdują się pod linkiem „Dane techniczne”.

2. Rozpowszechniane reklamy muszą być wykonane i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego pochodzącego od portalu Moje-dzialdowo.pl. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "ogłoszenie płatne", "link sponsorowany", "artykuł sponsorowany" lub równoznacznymi.

3. Redakcja portalu odmówi zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest niezgodna z prawem, czy zasadami współżycia społecznego lub też, gdy rozpowszechnianie jej może naruszyć chronione prawem dobra osób trzecich. W takim przypadku zleceniodawca niezwłocznie otrzyma zawiadomienie o odmowie wykonania zlecenia lub wstrzymaniu rozpowszechniania reklamy oraz o przyczynie wstrzymania. W przypadkach opisanych powyżej redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia.

4. Za szkody powstałe w związku z emisją reklam, zgodnych ze złożonym zleceniem odpowiada Zleceniodawca.

VI. Reklamacja

1. W przypadku, gdy nie dojdzie do emisji z winy portalu Moje-dzialdowo.pl lub wystąpią wady emisji, portal Moje-dzialdowo.pl zobowiązuje się do powtórnej emisji reklamy w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie lub dokonać nowych ustaleń ze Zleceniodawcą.

2. Reklamacja nie będzie uwzględniona jeśli Zleceniodawca nie zawiadomi redakcji o wadzie w terminie 7 dni od chwili jej wystąpienia (lub jej zauważenia) lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane zlecenia.

3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczenia należności za inne zlecenia.

4. Portal Moje-dzialdowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub nienależyte wykonanie zleceń reklamowych, jeśli wynikają one ze zdarzeń pozostających poza jego kontrolą.

VII. Postanowienia końcowe

1. Redakcja portalu moje-dzialdowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach portalu.

2. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są inne regulaminy szczegółowe (np. regulamin ogłoszeń).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

OFERTY PRACY (0)

    Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).